1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,272
  Đã được thích:
  1,424
  Giới tính:
  Nam
  [​IMG]
  D6503


  17.1.2.A.0.323 (Vodafone update)
  All Vodafone .323 firmwares MIRROR - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  UK - Vodafone - 1281-2651 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  17.1.2.A.0.314
  Generic/unbranded firmwares
  MIRROR - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Australia - unbranded - 1281-9715 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Canada/USA - unbranded - 1281-9709 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  France - unbranded - 1281-5806 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , LINK2:

  Mã:
  D6503_17.1.2.A.0.314_1281-5806_R6A_Generic FR.ftf
  https://mega.co.nz/#!CdclxZrS!ZEYTRNul_EAw6pgomL8ZeSbEgBUzEj3q5n_zpbizNhs
  SHA1=e22ad92dfa5212e67b7615989c582872d78303e4
  
  D6503_17.1.1.A.0.402_1281-5806_R6A_Generic FR.ftf
  https://mega.co.nz/#!PB9k0BpS!oBlgGeXJWGMo4Cgn5ehwiiXNvWwiinEVWy3AdHkq_Lo
  SHA1=5bbfa8de98e5be4f0947387191f93a4b86df0bb3
  
  D6503_17.1.1.A.0.402_1281-2653_R14A_SFR FR.ftf
  https://mega.co.nz/#!LRFRBT5B!7gzRgIWBN1eJNbdp8G6UG5HP9J0SfRzlk3H35Z6GwWY
  SHA1=7cf636528659250b1b7d7d8b509c4b71f261712a
  Germany - unbranded - 1281-4640 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Germany - O2 - 1281-4650 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Germany - T-Mobile - 1281-4650 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Indonesia - unbranded - 1281-1981 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Korea - unbranded - 1281-1983 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Kuwait/Middle East - unbranded - 1281-2115 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Netherlands - unbranded - 1282-0536 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nordic (combined) - unbranded - 1282-0508 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Philippines - unbranded - 1281-1992 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Russia - unbranded - 1281-1985 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Singapore - unbranded - 1281-1806 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Singapore - Singtel - 1281-1802 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Thailand - unbranded - 1281-1810 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Taiwan - unbranded - 1281-5456 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  UK - unbranded - 1282-0226 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  UK - 3 - 1281-2574 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  17.1.1.A.0.438
  Singapore
  - Singtel - 1281-1802 - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ..............
  17.1.1.A.0.402
  Germany
  - unbranded - 1281-4640 (1278-4770)

  Mã:
  https://mega.co.nz/#!d8lXWTjC!71tUht3EK_CAr8qzU83hrb7eQI6wFk3RGFavQZI_tX4
  hoặc
  Mã:
  https://mega.co.nz/#!C5gjxByL!QPcGXmQCAeUFFqqXYn3zjsm-egqZ23a64CtmeNXx1Vw
  hoặc
  Hong Kong - unbranded - 1281-5473
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Hungary - T-Mobile - 1282-1405

  Mã:
  https://mega.co.nz/#!j0QyAApI!NTtuoB8YBBvZds-or615zzJWJDuAR08YVP6wXanBGDk
  Italy - unbranded? - 1281-4640
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Kuwait - unbranded - 1281-2115
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  New Zealand - Vodafone - 1282-0534

  Mã:
  https://mega.co.nz/#!DJBEXIgR!ashBnOyG_HVQRY6U7kbQRt_1Zmny1uy5fZIttjz9jdY
  Russia (generic) - unbranded - 1281-1985
  Mã:
  D6503_17.1.1.A.0.402_1281-1985_PCT.ftf 962.4 MB
  https://mega.co.nz/#!IdtV0agD!ze0dOa5DOzhJUZjGanV9NzxofBE1ExRPOju-h9fmIB8
  md5: 3D09C5BFF336E9E311934E97BCEB7710
  Sweden - unbranded - 1282-0508
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Taiwan - unbranded - 1281-5456

  Mã:
  https://mega.co.nz/#!J44iVJ7D!sgyDTTgXt70I9vUk93hCuZVr_FxSid5on6s6YMaMBck
  UK (generic) - unbranded - 1282-0226
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  17.1.A.2.69
  Germany
  - T-Mobile - 1281-4652

  Singapore - 1281-1806
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Sorry it is Chinese Cloud, click first button to DOWNLOAD) --> link tạm thời hết hạn download.
  Spain - Orange - 1285-2581

  Mã:
  https://mega.co.nz/#!wUkjWAgC!8GlxxPid8Y1roKNQguFbVXeH5Ko9lM_FgkE1XlzKicE
  Taiwan - unbranded - 1281-5456
  17.1.A.2.55
  Australia
  - unbranded - 1281-9715
  Canada (generic) - unbranded - 1281-9709
  Mã:
  https://mega.co.nz/#!WRwXRbCS!9CVHh6qJyuRO91X5k5As6CablRQllCyO2_PtEQJz_Kw
  Canada - Bell - 1281-3795
  Mã:
  https://mega.co.nz/#!ZEohmJ7T!Fk86hVziG_hlKoe7PuRbNpqpeF_3kwxc_-Xo0dFEryI
  Germany - unbranded - 1281-4640
  Germany - o2 - 1281-4650
  Hungary - T-Mobile - 1282-1405
  Mã:
  https://mega.co.nz/#!P9xTWKiL!egCu8LSK6dThoJaJsPD8u7O2-gjllPbpPF5uTYxTnD4
  Russia (generic) - unbranded - 1281-1985
  Mã:
  D6503_17.1.A.2.55_1281-1985_PCT.ftf 935.0 MB
  https://mega.co.nz/#!pNMQ1YgT!RLB3_WqjR8Hzr230q3fJzHW-YbnGIRb-JdG1Amh1VNc
  MD5: E55A04BE6F8924D2EBF9AB2A99B3B730
  UK (generic) - unbranded - 1282-0226
  Mã:
  https://mega.co.nz/#!LZMSEZ5I!Y4fXh_RHcq_ss3u5iCoHnw5qJmI4_kiM1qOcfz4xn_w
  hoặc
  D6502
  17.1.1.A.0.402
  India
  - unbranded - 1278-4310
  India - unbranded - 1281-4640
  17.1.A.2.69
  Vietnam
  - 1281-1788
  SO-03F
  17.1.B.0.318
  Japan
  - NTT docomo - 1285-3256
  Mã:
  https://mega.co.nz/#!W1hzlB7S!HXz0xgNLJQXnDXXBgRRG3CRBOj0r4dsq6JAJZfBa9f8
  hoặc
  Hướng dẫn nạp ROM:
  1. Download và copy ROM (.FTF) vô thư mục firmwares của Flashtool.
  2. Chuyển điện thoại vô chế độ flash/nạp (flash mode): bấm nút giảm âm lượng và cắm cáp USB kết nối điện ttoại với máy tính.
  3. Download và cài đặt chương trình Flashtool:
  4. Chạy chương trình Flashtool.
  4. Bấm vào nút có biểu tượng sấm chớp.
  5. Chọn Flashmode
  6. Chọn file FTF và nạp nó.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 26/8/14
 2. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,272
  Đã được thích:
  1,424
  Giới tính:
  Nam
  Đã cập nhật các phiên bản ROM mới cho Sony Xperia Z2. Xin vui lòng xem links bên trên...
   

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+