↑ ↓
 1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  [​IMG]


  1.0.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.0.1 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.0.2 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  1.1.1 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.2 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.3 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.4 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  2.0.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.0.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  2.0.1 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.0.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  2.0.2 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.0.2 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  2.1.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.1.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  2.2.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.2.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  2.2.1 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.2.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  3.0.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.0.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.0.0 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  3.0.1 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.0.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.0.1 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  3.1.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.1.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.1.0 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  3.1.2 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.1.2 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.1.2 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  3.1.3 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.1.3 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.1.3 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.0.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.0.0 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.0.0 (4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.0.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.0.1 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.0.1 (4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.0.2 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.0.2 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.0.2 (4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.1.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.1.0 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.1.0 (4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.2.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.1 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.1 (4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.0 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.0 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.6 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.1 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.1 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.7 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.2 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.2 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.8 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.3 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.3 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.9 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.4 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.4 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.10 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.5 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.5 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.0 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.0.1 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0.1 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0.1 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0.1 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0.1 (4S) [9A406]: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.1.0 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.1.1 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (4 GSM) [9B208]: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.0.0 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.0.1 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.0.2 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.2 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.0 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.1 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.2 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.3 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (4): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (4 CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.4 (5 GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.4 (5 GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.6 (3GS): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.0 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (4 8GB): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (4S):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.0 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.1 (5c GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.1 (5c GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.1 (5s GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.1 (5s GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.2 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (4 8GB): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (5c GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (5c GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (5s GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.2 (5s GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.3 (4 GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (4 8GB): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (5c GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (5c GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (5s GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.3 (5s GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.4 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (4 8GB):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (4 CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (5 GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (5c GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (5c GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (5s GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.4 (5s GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.5 (5c GSM+CDMA) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.5 (5s GSM+CDMA) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.6 (4 GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (4 8GB):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (4S):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (5c GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (5c GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (5s GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.0.6 (5s GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.1.0 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (4 8GB): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (5 GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (5c GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (5c GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (5s GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.0 (5s GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  --------------------------------------------------------------------
  7.1.1 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (4 8GB): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (5 GSM):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (5c GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (5c GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (5s GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.1 (5s GSM+CDMA):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ----------------------------------------------------------------------
  7.1.2 (4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (4 8GB): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (4 CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (4S): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (5c GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (5c GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (5s GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.1.2 (5s GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 1/7/14
 2. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  Đã cập nhật thêm links download iOS 7.0.6 & iOS 6.1.6 (phiên bản sửa lỗi kiểm tra kết nối SSL) cho iPhone, vui lòng xem links bên trên
  [​IMG]

  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 22/2/14
 3. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  Đã cập nhật links download iOS 7.1 cho iPhone, xin vui lòng xem links ở trên.
  .....................................................................
  iOS 7.1.
   
 4. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  Đã cập nhật links download iOS 7.1.1 cho iPhone, xin vui lòng xem links ở trên.
  ..............................................................................................................................
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 5. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,672
  Đã được thích:
  1,927
  Giới tính:
  Nam
  Đã cập nhật links download iOS 7.1.2 cho iPhone, xin vui lòng xem links ở trên.
  ..............................................................................................................................
  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này

Google+