↑ ↓

Unlock repair, flash nào thành công bằng setool post ở đây

Thảo luận trong '*** CÁC LOẠI BOX KHÁC ***'

 1. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  MT27i sola flash 4.0.4 ok
  RUNNING v 1.1296/01.15/UNI
  CARD SERIAL XXXXXXXX
  Mã:
  4/5/2013 11:21:18 AM SIGNED MODE (USING SERVER)
  4/5/2013 11:21:18 AM CFG:101100000000
  4/5/2013 11:21:18 AM PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  4/5/2013 11:21:18 AM PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
  4/5/2013 11:21:26 AM 
  4/5/2013 11:21:26 AM RUNNING S1_BOOT VER "R10E010"
  4/5/2013 11:21:26 AM 
  4/5/2013 11:21:26 AM ACTIVE_COMP_AID : 0001
  4/5/2013 11:21:26 AM HWCONF_AID : 0001
  4/5/2013 11:21:26 AM LOADER_AID : 0001
  4/5/2013 11:21:26 AM BOOT_AID : 0001
  4/5/2013 11:21:26 AM 
  4/5/2013 11:21:27 AM DEVICE ID: 88950CCCBC7C5F17C58037233156568108177252
  4/5/2013 11:21:27 AM FLASH ID: "0015/00000000"
  4/5/2013 11:21:27 AM LOADER VERSION: "R5E006"
  4/5/2013 11:21:27 AM 
  4/5/2013 11:21:27 AM PHONE IMEI : 35226405319819
  4/5/2013 11:21:27 AM writing "D:\Sony Flash\flash file\MT27\6_1_1_B_1_54.APP_SW_Pepper_GENERIC_1254_4241_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.zip"
  4/5/2013 11:21:27 AM Processing package
  4/5/2013 11:21:27 AM D:\Sony Flash\flash file\MT27\6_1_1_B_1_54.APP_SW_Pepper_GENERIC_1254_4241_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.zip
  4/5/2013 11:21:27 AM 
  4/5/2013 11:21:28 AM Processing ACPU files
  4/5/2013 11:21:28 AM PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  4/5/2013 11:21:29 AM FILE FLASHED OK
  4/5/2013 11:21:29 AM PROCESSING: apps_log_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  4/5/2013 11:21:29 AM FILE FLASHED OK
  4/5/2013 11:21:29 AM PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  4/5/2013 11:21:31 AM FILE FLASHED OK
  4/5/2013 11:21:31 AM PROCESSING: fotakernel_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  4/5/2013 11:21:32 AM FILE FLASHED OK
  4/5/2013 11:21:32 AM PROCESSING: modem_S1-MODEMSW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  4/5/2013 11:21:34 AM FILE FLASHED OK
  4/5/2013 11:21:34 AM PROCESSING: prcmu_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  4/5/2013 11:21:34 AM FILE FLASHED OK
  4/5/2013 11:21:34 AM no update files in package
  4/5/2013 11:21:34 AM writing "D:\Sony Flash\flash file\MT27\6_1_1_B_1_54.FSP_Pepper_WORLD_1263_8422_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.R2G.zip"
  4/5/2013 11:21:34 AM Processing package
  4/5/2013 11:21:34 AM D:\Sony Flash\flash file\MT27\6_1_1_B_1_54.FSP_Pepper_WORLD_1263_8422_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.R2G.zip
  4/5/2013 11:21:34 AM 
  4/5/2013 11:21:34 AM Processing ACPU files
  4/5/2013 11:21:34 AM PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  4/5/2013 11:21:42 AM FILE FLASHED OK
  4/5/2013 11:21:42 AM PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  4/5/2013 11:24:09 AM FILE FLASHED OK
  4/5/2013 11:24:09 AM PROCESSING: modemfs_S1-MODEMSW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  4/5/2013 11:24:10 AM FILE FLASHED OK
  4/5/2013 11:24:10 AM Processing update files
  4/5/2013 11:24:10 AM PROCESSING: simlock.ta
  4/5/2013 11:24:10 AM UNLOCK IMPOSSIBLE IN "SIGNED" MODE
  4/5/2013 11:24:10 AM Elapsed: 172 secs.
  Chạy lên 4.0.4 không có sóng múc file R1A.MS_CDF_1263_8426 sóng gió ầm ầm.

  USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00
  CFG:000000000000
  PROCEDURE WAS STOPPED BY USER
  FAILED TO SETUP PHONE
  Elapsed: 11 secs.
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:101100000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_BOOT VER "R10E010"

  ACTIVE_COMP_AID : 0001
  HWCONF_AID : 0001
  LOADER_AID : 0001
  BOOT_AID : 0001

  DEVICE ID: 88950CCCBC7C5F17C58037233156568108177252
  FLASH ID: "0015/00000000"
  LOADER VERSION: "R5E006"

  PHONE IMEI : 35226405319819
  writing "D:\Sony Flash\flash file\MT27\R1A.MS_CDF_1263_8426.zip"
  Processing package
  D:\Sony Flash\flash file\MT27\R1A.MS_CDF_1263_8426.zip

  Processing ACPU files
  PROCESSING: memorystick_red.sin
  FILE FLASHED OK
  no update files in package
  UNLOCK IMPOSSIBLE IN "SIGNED" MODE
  Elapsed: 113 secs.
   
 2. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  U20i tiếng việt ok
  RUNNING v 1.1296/01.15/UNI
  CARD SERIAL XXXXXXXX
  USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:100000000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
  PROCEDURE WAS STOPPED BY USER
  CAN'T LOAD IDENTIFICATION LOADER.
  Elapsed: 64 secs.
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:100000000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_EROM VER "R8A029"

  EROM_AID : 0001
  LOADER_AID : 0001
  SW_AID : 0001
  CUST_AID : 0001
  SIM_LOCK_AID : 0001

  DEVICE ID: F0A2A6454D7C90932530D63A44E6C95E946233D1
  FLASH ID: "00EC/00BC"
  LOADER VERSION: "R4A060"

  PHONE IMEI : 01234200936582
  MODEL (from GDFS): U20i
  SOFTWARE VERSION: 1235-3411_1.1.A.0.8
  CUSTOM VERSION: 1237-9318_R3A
  FILESYSTEM VERSION: WORLD-1-8_1.1.A.0.8
  SERIAL NO: CB511NREKS
  Elapsed: 12 secs.
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:101100000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_EROM VER "R8A029"

  EROM_AID : 0001
  LOADER_AID : 0001
  SW_AID : 0001
  CUST_AID : 0001
  SIM_LOCK_AID : 0001

  DEVICE ID: F0A2A6454D7C90932530D63A44E6C95E946233D1
  FLASH ID: "00EC/00BC"
  LOADER VERSION: "R4A060"

  PHONE IMEI : 01234200936582
  writing "D:\Sony Flash\flash file\U20\2_1_1_A_0_16.APP_SW_Mimmi_GENERIC_1235_3411_S1_SW_LIVE_3EDC_0001.zip"
  Processing package
  D:\Sony Flash\flash file\U20\2_1_1_A_0_16.APP_SW_Mimmi_GENERIC_1235_3411_S1_SW_LIVE_3EDC_0001.zip

  Processing ACPU files
  PROCESSING: fota0_S1-SW-LIVE-3EDC-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: fota1_S1-SW-LIVE-3EDC-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-3EDC-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: amss_S1-SW-LIVE-3EDC-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-3EDC-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin
  FILE FLASHED OK
  no update files in package
  writing "D:\Sony Flash\flash file\U20\2_1_1_A_0_16.FSP_Mimmi_CUSTOMIZED_TW_WORLD_1_8_1238_2301_S1_SW_LIVE_3EDC_0001.R8B.zip"
  Processing package
  D:\Sony Flash\flash file\U20\2_1_1_A_0_16.FSP_Mimmi_CUSTOMIZED_TW_WORLD_1_8_1238_2301_S1_SW_LIVE_3EDC_0001.R8B.zip

  Processing ACPU files
  PROCESSING: amss_fs_mimmi_BC18_S1-SW-LIVE-3EDC-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-3EDC-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-3EDC-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin
  FILE FLASHED OK
  Processing update files
  PROCESSING: simlock.ta
  Elapsed: 109 secs.
   
  V.Mobile thích bài này.
 3. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  LT15i flash 4.0.4 tiếng việt ok
  RUNNING v 1.1297/01.15/UNI
  CARD SERIAL 001xxxxx
  USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:101100000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_EROM VER "R9A021"

  EROM_AID : 0001
  LOADER_AID : 0001
  SW_AID : 0001
  CUST_AID : 0001
  SIM_LOCK_AID : 0001

  DEVICE ID: D3180E5A0106AD1584BB76AB45E2818E53E020FC
  FLASH ID: "002C/00B3"
  LOADER VERSION: "R4A069"

  PHONE IMEI : 01268200915694
  writing "D:\Sony Flash\flash file\LT15\4_1_B_0_587.APP_SW_Anzu_GENERIC_1241_4324_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.zip"
  Processing package
  D:\Sony Flash\flash file\LT15\4_1_B_0_587.APP_SW_Anzu_GENERIC_1241_4324_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.zip

  Processing ACPU files
  PROCESSING: adsp_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: fota0_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: fota1_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: amss_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin
  FILE FLASHED OK
  no update files in package
  writing "D:\Sony Flash\flash file\LT15\4_1_B_0_587.FSP_Anzu_CUSTOMIZED_AE_WORLD_1_8_1246_8497_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.R1I.zip"
  Processing package
  D:\Sony Flash\flash file\LT15\4_1_B_0_587.FSP_Anzu_CUSTOMIZED_AE_WORLD_1_8_1246_8497_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.R1I.zip

  Processing ACPU files
  PROCESSING: amss_fs_anzu_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: vendor_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin
  FILE FLASHED OK
  Processing update files
  PROCESSING: simlock.ta
  UNLOCK IMPOSSIBLE IN "SIGNED" MODE
  Elapsed: 171 secs.
   
 4. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  ST21i mã bảo vệ flash ok
  RUNNING v 1.1297/01.15/UNI
  CARD SERIAL 001xxxxx
  USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00

  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:101100000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_BOOT VER "R10D030"

  ACTIVE_COMP_AID : 0002
  HWCONF_AID : 0002
  LOADER_AID : 0002
  BOOT_AID : 0002

  DEVICE ID: 726240A6E8C954F9F14D7A3E7682757A71D9D736
  FLASH ID: "0015/00000000"
  LOADER VERSION: "R5D030"

  PHONE IMEI : 35480705129641
  writing "D:\Sony Flash\flash file\ST21\11_0_A_4_22.APP_SW_TapiocaSS_GENERIC_1261_1516_S1_SW_LIVE_A8A4_PID1_0002.zip"
  Processing package
  D:\Sony Flash\flash file\ST21\11_0_A_4_22.APP_SW_TapiocaSS_GENERIC_1261_1516_S1_SW_LIVE_A8A4_PID1_0002.zip

  Processing ACPU files
  PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-A8A4-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-A8A4-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: fota0_S1-SW-LIVE-A8A4-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: fota1_S1-SW-LIVE-A8A4-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: amss_S1-MODEMSW-LIVE-A8A4-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  no update files in package
  writing "D:\Sony Flash\flash file\ST21\11_0_A_4_22.FSP_TapiocaSS_WORLD_i_1264_4270_S1_SW_LIVE_A8A4_PID1_0002.R6D.zip"
  Processing package
  D:\Sony Flash\flash file\ST21\11_0_A_4_22.FSP_TapiocaSS_WORLD_i_1264_4270_S1_SW_LIVE_A8A4_PID1_0002.R6D.zip

  Processing ACPU files
  PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-A8A4-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-A8A4-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: amss_fsg_S1-MODEMSW-LIVE-A8A4-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: modem_fs1_S1-MODEMSW-LIVE-A8A4-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: modem_fs2_S1-MODEMSW-LIVE-A8A4-PID1-0002-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  Processing update files
  PROCESSING: simlock.ta
  Elapsed: 169 secs.
   
 5. TuệNguyễn
  Offline

  TuệNguyễn MODERATOR

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  477
  Đã được thích:
  302
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  159/7/2 Đường TTH07 phường Tân Thới Hiệp Q12 TPHCM
  LT18i uprom online mất nguồn flash done
   
  V.Mobile thích bài này.

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+