↑ ↓
 1. noname
  Online

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,051
  Đã được thích:
  1,769
  [​IMG]

  B5330 - B5330B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  B5510 - B5510B - B5510L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  B5512 - B5512B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  B7510 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  B9062: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  B9120: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  B9150: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  B9388: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C101: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  D700 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G350: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G730A: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3502: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G3502i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G3509i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G3815: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G3818: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G3819D: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G7102: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  GC100: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  GN120: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I317: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I317M: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I337: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I337M: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I435: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I435L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I497: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I509U: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I510: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I515: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I527: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I537: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I545: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I699i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I747: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I800: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I899: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I919: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I959: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I5500 - I5500B - I5500L - I5503 - I5508 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I5510 - I5510L - I5510M - I5510T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I5700 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I5700E : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I5800 - I5801 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I7500 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8150 - I8150B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8160: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8160P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8190 - I8190N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8260L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8262: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8262B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8268: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8530 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8552: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8552B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8558: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8730: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9000 - I9000B - I9000M - I9000T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9001 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9003 - I9003L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9010 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9060: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9070 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9070P : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9082: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9082L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9100 - I9100M - I9100P - I9100T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9100G : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9103 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9105P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9128: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9128E: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9128V: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9152: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9158: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9190: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9192: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9195: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9195L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9200: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9205: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9208: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9210: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9220 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9230: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9250 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9260: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9268: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9295: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9300 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9305: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9308: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9500: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9502: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9505: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9506: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9507: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9508: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  L710: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  L720T: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  M819N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  M919: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  M919N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N5100: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N5110: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N5120: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N7000 - N7000B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N7100: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N7102: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N7102i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N7105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N7108: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N7108D: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N8000: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N8010: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N8020: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N900: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N900R4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N900V: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N900W8: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N9002: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N9005: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N9006: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N9008: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N9009: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P600: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P601: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P605: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P605M: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P1000 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P1010 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P3100 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P3110 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P5100 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P5110 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P6200: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P6210 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P6211 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P6800 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P6810 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P7300 - P7300B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P7310 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P7500 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P7501: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P7510 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  P8110: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  R970C: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S735C: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S970G: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5280: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5282: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5300 - S5300B - S5300L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5301: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5302: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5303: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5310: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5312: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5360 - S5360B - S5360L - S5360T - S5363 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5570 - S5570B - S5570L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5570I : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5660 - S5660L - S5660M - S5660V : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5670 - S5670L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5690 - S5690L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5830 - S5830B - S5830C - S5830L - S5830M - S5830T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S5830I : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S6010 - S6010L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S6012: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S6102 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S6310: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S6310N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S6310T: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S6312: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S6500 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S6802 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S6810: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S6810P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S7262: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S7275R: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S7392: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S7500 - S7500L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S7562: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S7580 - S7580L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S7582: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S7710: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SC01C: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SC02B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  T210 - T210R - T210X: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  T211: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  T311: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  T999: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  T2105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  V700: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  W789: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  dotrong_dt1AnhDung37 thích bài này.
 2. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,271
  Đã được thích:
  1,422
  Giới tính:
  Nam
  Bổ sung cho bác một số files PIT mới, có thể có 1 số files bị trùng:
  .....................................................................................................
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 3. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,271
  Đã được thích:
  1,422
  Giới tính:
  Nam
  Bổ sung thêm các files PIT mới:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 4. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,271
  Đã được thích:
  1,422
  Giới tính:
  Nam
  TÊN FILELINK DOWNLOAD
  S6812i__NEVIS_0204pit_vietmobi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A5000_A5LTE_CHN_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3502_CS023gpit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-T805S_CHAGALLHLTE_KOR_OPENp.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  emmc_EXT4_16GB_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-S5360_2014-06-22_133839_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7500_P7510_android_fastboot_e.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9060_baffinlitepit_vietmobile.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9009_H3G_CHN_CTC_16Gpit_vietm.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-C1116_M2A3G_CHN_CUpit_vietm.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3509_CS02CTC_0803Q_Signed_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9505__Pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7272C_rar_Pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G360G_ROSSALTE_AUS_XSApit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A500K_A5ULTE_EUR_OPENpit_vi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P1000___Pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G870A_pit_16GB_S5_Active_vi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SGH-i497_ESPRESSOLTE10_CAN_16G.pit<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SHV-E330L_KS01LTE_KOR_LGTpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9152____crater___Pit_vietmobi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A3000_A3LTE_CHN_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i337M_signed_fussion3pit_vietm.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-I9070P_EUR_XX_16G____Pit_vi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SCH-I659_2014-04-27_165507_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G3502U_CS023gpit_vietmobile.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7572____KYLEPLUS_1222Q___Pit_.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A700FD_A7LTE_EUR_OPENpit_vi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9100P___u1_02_20110310_emmc_E.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A300XU_A3ULTE_EUR_LDUpit_vi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GC100_camerapit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I317M__T0LTE_CAN_OPEN_4Gpit_vi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i739_KYLEPLUSCTC_1116_signedpi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9082_Baffinpit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8552__DELOS_8G_0328pit_vietmo.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7105_t0_Mx-MDM___Pit_vietmobi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G350E_HIGGS2G_EUR_OPENpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G130HN_YOUNG2NFC3G_EUR_OPEN.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-I9070P_EUR_XX_8Gpit_vietmob.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-S5301_2014-08-20_184400_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-E500F_E5LTE_EUR_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A7009_A7LTE_CHN_CTCpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G9092___VIKAL3G_CHN_COMMON_16G.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9190____Pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9168_Baffinlitepit_vietmobile.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-J100FN_J1NLTEpit_vietmobile.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-i9515L_JFVELTE_EUR_OPENpit_.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i337_signed_fussion3_attpit_vi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G900F_pit_16GB_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5280_mintsspit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i959_adonis3gduos_chn_ctcpit_v.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-B5510_2014-07-04_191939_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-N900L_HLTE_KOR_LGTpit_vietm.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9005_CSB_signed_HLTE_EUR_OPEN.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SHV-E370K_SERRANOLTE_KOR_KTTpi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-T537V_MATISSELTE_USA_VZWpit.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6108_Marvell_Torinopit_vietmo.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G310HN_HEATNFC3G_EUR_OPENpi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3502C_CS02VE3G_ZCpit_vietmobi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i537_CSB_Signed_jactive_attpit.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-C111M_M2A3G_LTN_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9150_TBLTE_CHN_OPENpit_vietmo.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A500L_A5ULTE_EUR_OPENpit_vi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7000_I9220_Q1_20110914_16GB__.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9250__vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9000_s1_odin_20100512pit_viet.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I747___D2_ATT_32G_0425_V2pit_v.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3509i_CS02VE3G_CTCpit_vietmob.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G7102_2014-08-22_175700_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9002_CUDUOS_16G___Pit_vietmob.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5282_mintpit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P3100__signed_espresso_2012022.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9300___mx___Pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A300F_A3LTE_EUR_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-E7009_E7LTE_CHN_CTCpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5368__vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8558___DelosTD___Pit_vietmobi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-P7300_2014-03-29_132424_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A3009_A3LTE_CHN_CTCpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9100T_u1_02_20110310_emmc_EXT.pit<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GN120___u0ltepit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-I9070P_EUR_XX_16Gpit_vietmo.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SHV-E300L_JALTE_KOR_LGTpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-T807R4_CHAGALLLTE_USA_USCpi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-S5363_2014-06-15_204612_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A300FU_A3ULTE_EUR_OPENpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G3608_ROSSALTE_CHN_CMCCpit_.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-E700F_E7LTE_EUR_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-T537R4_MATISSELTE_USA_USCpi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3502i_CS02VE3G_ZNpit_vietmobi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7505___HLLTE_EUR_OPEN_4G_hidd.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A700F_A7ALTE_EUR_OPEN_HIDDE.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-N910A_TRLTE_USA_ATTpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SCH-i679_LOGAN_CTC_0129pit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9080E_baffinsspit_vietmobilev.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9082_Baffinpit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A300XZ_A3LTE_EUR_LDUpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8730___EXPRESS_EUR_8G_12_14__.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I897_s1_odin_20100512_vietmobi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9103___FLASH_N1_FLEX_EB2_APP_.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-E500H_E53G_EUR_OPENpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9005_HLTE_HKTW_OPEN_16Gpit_vi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SHV-E330S_KS01LTE_KOR_SKTpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i317_T0LTE_USA_ATT_4Gpit_vietm.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7562___signed_kyle_v2_0604___.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7390_KyleVEsspit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3502I___CS02VE3G_ZNpit_vietmo.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-I8160L_2014-08-01_153451_vi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I699i__signed_kyleve_chnctc_13.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-i9118_Baffinrdpit_vietmobil.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9100G_omap4_all_20110627_CHN_.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G350_cs02pit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7000_I9220_Q1_20110919_32GB__.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G110H_POCKET2SS3G_EUR_OPENp.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G313H_VIVALTO3G_EUR_OPENpit_vi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3508J_CS02VE3G_ZCpit_vietmobi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6810___nevis___Pit_vietmobile.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-N750S_FRESCOLTE_KORpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9080L_baffinsspit_vietmobilev.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A500FU_A5ULTE_EUR_OPEN_HIDD.pit<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G355H_KANAS3Gpit_vietmobile.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9192_CSB_signed_SERRANODS_ONE.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6200__p2rf_16Gpit_vietmobilev.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7300_P7310_p5_0614pit_vietmob.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I435__CSB_signed_SERRANOLTE_ON.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A500H_A53G_EUR_OPENpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-C105A_mltepit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I545__JFLTE_USA_VZW_16Gpit_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-T805C_CHAGALLLTE_CHN_TDOPEN.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900V_HLTE_USA_VZW_32Gpit_viet.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9506_signed_KS01LTE_EUR_16G_0.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9105___Pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A700FD_A7LTE_EUR_OPEN_vietm.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6358_amazing_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  s7272_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-I8160_EUR_XX_4G___Pit_vietm.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-I9070P_EUR_XX_8G__Pit_vietm.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T999__D2_USA_TMO_32G____Pit_vi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A300FU_A3ULTE_EUR_OPEN_HIDD.pit<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-C115M_M2ALTE_LTN_OPENpit_vi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9128_baffinpit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G850A_SLTE_USA_ATTpit_vietm.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-i9507V_JFTDD_CHN_CUpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SGH-I717_2014-09-20_225208_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G313HU_VIVALTODS5M_EUR_OPENpit.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G350___cs02__Pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G386T1_AFYONLTE_USA_MTRpit_.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7582_kyleprodspit_vietmobilev.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P605_LT03LTE_EUR_OPEN_16Gpit_v.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I800__P1_V8pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8262__Pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9500___russian___Pit_vietmobi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-N900K_HLTE_KOR_KTTpit_vietm.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6800__p8_20111028_WIFI_16Gpit.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G313HZ_VIVALTO3GVN_DB_OPENp.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SHV-E330K_KS01LTE_KOR_KTTpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-T365_RUBENSLTE_EUR_OPENpit_.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-N8010_note10pit_vietmobilev.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9100G____Pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-J100F_J1LTEpit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-E7000_E7LTE_CHN_OPEN_vietmo.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5312C_CORSICAVEDS3G_EUR_OPENp.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P5100__signed_espresso_2012022.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-E7000_E7LTE_CHN_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-E500_E5LTE_EUR_OPENpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9082L_baffinpit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900F___KLTE_EUR_OPEN_HIDDEN50.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-i9168_Baffinq3gpit_vietmobi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900H__K3G_EUR_OPEN___Pit_viet.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G730A__signed_GOLDENLTE_8G_ATT.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9008_H3G_CHN_CMCC_16Gpit_viet.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A500XZ_A5LTE_EUR_LDUpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-I9070_EUR_XX_16G_20111228_K.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G900P_pit_16GB_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A5009_A5LTE_CHN_CTCpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7898i_gardavepit_2_vietmobile.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9003_latona_20110114pit_vietm.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I510_20110116pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A300FU_A3ULTE_EUR_OPEN_HIDD.pit<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G807V_CHAGALLLTE_USA_VZWpit.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9300i_S3VE3GDS_EUR_XXpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9205_11-9-2014_14-56-57_vietm.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7102___MS013G_EUR_OPEN_8G__Pi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A7000_A7LTE_CHN_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-S5839I_2014-08-16_120454_vi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-T807T_CHAGALLLTE_USA_TMOpit.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G8508S_SLTE_CHN_TDOPENpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SGH-i257M_CSB_signed_SERRANOLT.pit<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7898i_gardavepit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N8020__note10lte_secure_bootpi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9100_u1_02_20110310_emmc_EXT4.pit<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-i9192i_SERRANOVE3G_EUR_OPEN.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A500M_A5LTE_EUR_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A300H_A33G_EUR_OPENpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6310___signed_ROYSS_1030___Pi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3818___Wilcox3gpit_vietmobile.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7000_I9220_Q1_20111122_64GB__.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9305T_12-9-2014_11-54-4_vietm.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SHV-E470S_JACTIVELTE_KOR_SKT_0.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7508_Marvell_Trebonpit_vietmo.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A500F_A5LTE_EUR_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-C1158_M2ALTE_CHN_CMCCpit_vi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-C115L_M2ALTE_KOR_SKLpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-N8010_note10___Pit_vietmobi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-i9308i_S3VE3G_CHN_CMCCpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G357M_HEATLTE_LTN_OPENpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SGH-i467M_konalte_vietmobilevn.pit<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A500FU_A5ULTE_EUR_OPEN_HIDD.pit<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6200__p2rf_64Gpit_vietmobilev.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I500_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I747__D2_ATT_16G_0402pit_vietm.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T2105_LT02pit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P8110__signed_manta_20120716pi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9105_s2ve_vietmobilevn.pit<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G720N0_GRANDMAXLTE_KOR_OPEN.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-I8160С_EUR_XX___Pit_vietmob.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-S6500D_2014-07-15_174117_vi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7100___t03g_0907___Pit_vietmo.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9010_GA3_add_hiddenpit_vietmo.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9082_CHU_Baffinpit_vietmobile.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T211___LT02___Pit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P600_LT03WIFI_EUR_OPEN_4Gpit_v.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8190N__goldenxx____Pit_vietmo.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G357FZHEATQLTE_EUR_OPEN_HID.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I497___ESPRESSOLTE10_ATT_16G_0.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900_HA3G_EUR_OPEN_32Gpit_viet.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-I9070_EUR_XX_16G_20111228_K.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6810__p8_20111028_WIFI_16Gpit.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G900M_pit_16GB_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i317_t0ltepit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A700H_A73G_EUR_OPENpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9006_H3G_CHN_CHN_16Gpit_vietm.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3819D_signed_WILCOX_CHNCTC_13.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SCH-i909_0723_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5300_coriemmc_0117pit_vietmob.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-T707A_KLIMTLTE_USA_ATTpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P601_LT033G_EUR_OPEN_4Gpit_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-E700H_E73G_EUR_OPENpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N8000___Nnote10___Pit_vietmobi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-N7505L_HLLTE_EUR_OPEN_4Gpit.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M250S_PIT_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5310B_corsicasspit_vietmobile.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-i9060M_GRANDNEOVE3Gpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9000_s1_odin_20100803pit_viet.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7262___logan2g___Pit_vietmobi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P3100signed_espresso_20120220_.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G313HN_VIVALTONFC3G_EUR_OPE.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3586V_VICTORLTE_CHN_CU_8Gpit_.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900H_K3G_EUR_OPENpit_vietmobi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I527__CSB_signed_MELIUSLTE_ONE.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8268_Arubapit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G130E_YOUNG2DS2G_SWA_OPEN_H.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A300G_A3LTE_SEA_XSOpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G386F_afyonltepit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A500S_A5ULTE_EUR_OPENpit_vi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-I9200_2014-09-10_173629_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7560_kyle02pit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9301i_S3VE3G_EUR_OPENpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Samsung_Fascinate_4G_SGH-T959P.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-N5100_2014-08-14_212331_vie.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Hero_S5820_n_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G750A_MEGA2LTE_USA_ATTpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A700H_A73G_EUR_OPEN_HIDDEN2.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9082_CHU_Baffinpit_vietmobile.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i317____T0LTE_USA_ATT_4Gpit_vi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A700S_A7LTE_KOR_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G355HN_KANAS3GNFC_HWREV04pi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I777_u1_02_20110310_emmc_EXT4_.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3502___CS023gpit_vietmobilevn.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-T807T_CHAGALLLTE_USA_TMOpit.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9100_Android_412_pit_emmc_EXT.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G313F_VIVALTOLTE_EUR_OPENpi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-I9070_EUR_XX_8G_20111220_KL.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6200__p2rf_32Gpit_vietmobilev.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SHV-E310S_MELIUSLTE_KOR_OPENpi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SHV-E110S_2014-06-11_152202_vi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G130H_YOUNG23G_EUR_OPENpit_.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3815_CSB_signed_WILCOXLTE_ONE.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9060__baffinlitepit_vietmobil.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  i9105P_s2veppit_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A500FU_A5ULTE_EUR_OPENpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6310___signed_ROYSS_1030__Pit.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P5100__signed_espresso_2012022.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SHW-M570S_signed_CANE3G_ONEPIT.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-T537A_MATISSELTE_USA_ATTpit.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-i9060i_GRANDNEOVE3Gpit_viet.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-T707V_KLIMTLTE_USA_VZWpit_v.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G900T_pit_16GB_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7105_MS01LTE_EUR_OPEN_8G__Pit.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-A500G_A5LTE_SWA_OPENpit_vie.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8190___goldenxx___Pit_vietmob.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G386F___afyonlte__Pit_vietmobi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SM-G900I_pit_16GB_vietmobilevn.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I515__partition-table-0915pit_.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GT-i9300T_M0_EUR_OPEN_4Gpit_vi.zip<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  R970C__JFLTE_USA_CRI_16Gpit_vi.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T999___D2_USA_TMO_16G____Pit_v.rar<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  longvpNhất Gia Telecom thích bài này.
 5. phucvinh_mb
  Offline

  phucvinh_mb Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  1/4/15
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  dong nai
  Up Stock thì khi nao sẽ phải cần sử dung đến file PIT zay mọi ngươi?
   
 6. Bich Ngoc Mobile
  Offline

  Bich Ngoc Mobile Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  7/3/15
  Bài viết:
  350
  Đã được thích:
  177
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  File pit dùng để định nghĩa bảng phân vùng (partition table) để Odin hiểu và nạp ROM.
  ROM gốc (stock) thì khi nạp không cần file pit do không có sự xáo trộn phân vùng.
  Nhưng đối với rom cook/custom/... thì phải cần file pit do phải định nghĩa lại bảng phân vùng để Odin hiểu và nạp đúng địa chỉ --> chính vì thế mà file cứu boot máy (4 files) luôn cần phải có file pit
   
 7. phucvinh_mb
  Offline

  phucvinh_mb Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  1/4/15
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  dong nai
  File Pit có nạp chung cho nhiều phiên bản android được không hay mỗi phiên bản thì phải có file Pit tương ứng cho phiênbản đó zây Anh?8->
   
 8. Bich Ngoc Mobile
  Offline

  Bich Ngoc Mobile Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  7/3/15
  Bài viết:
  350
  Đã được thích:
  177
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Đúng theo định nghĩa của file pit, thì đối với từng phiên bản ROM nó sẽ nạp ở những phân vùng/đỉa chỉ khác nhau nên không thể dùng chung
  và cũng không thể lấy file pit của cùng 1 model máy nhưng dùng ở các thị trường khác nhau (lấy pit của model EUR quất cho model CHN là không được)
   
  KimLong thích bài này.
 9. trungkyanh
  Offline

  trungkyanh Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  28/4/15
  Bài viết:
  47
  Đã được thích:
  22
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  viet nam
  tổng hợp thành 1 file thì tốt hơn a ạ down mệt nghỉ mà chưa xong:((
   
  KimLong thích bài này.
 10. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  5,271
  Đã được thích:
  1,422
  Giới tính:
  Nam
  Bấm Ctr F, tìm file cần tìm và download thôi bác.
  File pit nhiều lắm, mình còn nhiều file nữa mà chưa thể tổng hợp và upload hết cho anh em.
   
  KimLongtrungkyanh thích bài này.
 11. trungkyanh
  Offline

  trungkyanh Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  28/4/15
  Bài viết:
  47
  Đã được thích:
  22
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  viet nam
  Dạ vâng ,đang down phòng thân mà nhiều link quá ấy bác
   
  KimLong thích bài này.
 12. Nhất Gia Telecom
  Offline

  Nhất Gia Telecom MODERATOR

  Tham gia ngày:
  11/3/13
  Bài viết:
  1,404
  Đã được thích:
  508
  Nơi ở:
  43 phố mới -cao thượng- tân yên- bắc giang
  cái này load 1 cá i dc cả 1 lố nhé ấn ctrl +a rồi idm nó làm việc
   
  KimLong thích bài này.
 13. danglam
  Offline

  danglam Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  23/8/14
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Bác cho E hỏi là một file Pit có thể nạp chung cho cả 5.0 hay 4.3 hay 4.4.2 hay 4.4 không ạ (Tất nhiên là File Pit đúng Model máy - Ví dụ cùng của N900v)
   
 14. noname
  Online

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,051
  Đã được thích:
  1,769
  Không dùng chung được đâu bạn, mà file pit thì thông thường đi kèm với file full nên bạn cũng không quá bận tâm đến file này
  Tất nhiên không phải file full nào cũng có, nhưng nếu là file full gốc nó không có file pit nạp vẫn OK
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 9/1/16
 15. danlap49a
  Offline

  danlap49a Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  12/4/16
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  hp
  Điện thoại:
  0912789818
  down về có lúc sẽ dùng đến, tks .....
   
 16. tumadanhsang
  Offline

  tumadanhsang Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  12/4/16
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  nam định
  Điện thoại:
  0979123723
  Thanks , đang cần bộ pit của S2 hq
   

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+