1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,017
  Đã được thích:
  1,724
  Yêu cầu cài đặt các tools sau đây:
  Stock ICS ROM

  Đây là danh sách các stock ICS ROM (Non wipe), cấu trúc file [PDA---phiên bản/ngày yy.mm---CSC---Link download---Quốc gia/khu vực]
  ([PDA---version/date yy.mm---CSC---Download link---Region])

  N7000XXLPY---4.0.3/12.05---N7000OXALPY---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Open Germany
  N7000DXLP9---4.0.3/12.05---N7000OLBLP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Thailand
  N7000DXLP9---4.0.3/12.05---N7000OLBLP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Malaysia
  N7000DXLP9---4.0.3/12.05---N7000OLBLP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Indonesia
  N7000DXLP9---4.0.3/12.05---N7000OLBLP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Vietnam
  N7000DDLP8---4.0.3/12.05---N7000ODDLP5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---India
  N7000DDLP8---4.0.3/12.05---N7000ODDLP5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Nepal
  N7000DDLP8---4.0.3/12.05---N7000ODDLP5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Bangladesh
  N7000DDLP8---4.0.3/12.05---N7000ODDLP5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Srilanka
  N7000ZSLPF---4.0.3/12.05---N7000OZSLPF---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Taiwan
  N7000ZSLPF---4.0.3/12.05---N7000OZSLPF---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Hong Kong
  N7000DXLP9---4.0.3/12.05---N7000OLBLP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Singapore (SingTel)
  N7000DXLP9---4.0.3/12.05---N7000OLBLP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Singapore
  N7000DXLP9---4.0.3/12.05---N7000OLBLP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Philippines (Sun)
  N7000ZSLPF---4.0.3/12.05---N7000OZSLPF---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Taiwan
  N7000XXLPY---4.0.3/12.05---N7000ATOLP2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Open Austria
  N7000XXLPY---4.0.3/12.05---N7000OJVLP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Turkey
  N7000XXLPY---4.0.3/12.05---N7000XENLP1--- <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   -- Netherlands
  N7000XXLQ2---4.0.3/12.05---N7000CPWLP4---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   /--- United Kingdom(Carphone Warehouse)
  N7000XXLQ2---4.0.3/12.05---N7000XEULP4---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- United Kingdom / Ireland
  N7000XXLPY---4.0.3/12.05---N7000OXXLP5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Poland
  N7000XXLPY--4.0.3/12.05---N7000OXXLP5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Czech Republic(Vodafone)
  N7000XXLPY---4.0.3/12.05---N7000OJVLP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Morocco
  N7000XXLPY---4.0.3/12.05---N7000OXXLP5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Portugal (TPH)
  N7000XXLQ2--4.0.3/12.05---N7000MOTLP1---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Slovenia (Mobitel)
  N7000DXLP9---4.0.3/12.05---N7000OLBLP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Philippines (Smart)
  N7000XXLQ2---4.0.3/12.05---N7000VD2LP2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Germany (Vodafone)

  N7000XXLQ2---4.0.3/12.06---N7000OXELP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Russia
  N7000XXLQ3---4.0.3/12.06---N7000OXXLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Baltic
  N7000JPLPD---4.0.3/12.06---N7000OJPLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    United Arab Emirates
  N7000JPLPD---4.0.3/12.06---N7000OJPLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Iraq
  N7000JPLPD--- 4.0.3/12.06---N7000OJPLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Iran
  N7000JPLPD---4.0.3/12.06--N7000OJPLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Morocco (MED)
  N7000JPLPD---4.0.3/12.06---N7000OJPLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Morocco (MWD
  N7000JPLPD---4.0.3/12.06--N7000OJPLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Pakistan
  N7000UBLPD---4.0.3/12.06--N7000ZVVLP2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   -- Brazil (VIVO)
  N7000XXLQ3---4.0.3/12.06---N7000OXXLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Hungary (Telenor)
  N7000XXLQ3---4.0.3/12.06---N7000NEELP4---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Nordic countries
  N7000DDLPA---4.0.3/12.06--N7000ODDLP5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   -- Nepal
  N7000DDLPA---4.0.3/12.06--N7000ODDLP5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   -- Srilanka
  N7000DDLPA---4.0.3/12.06---N7000ODDLP5--<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Bangladesh
  N7000DDLPA---4.0.3/12.06---N7000ODDLP5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- India---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Dev host premium)
  N7000XXLQ2---4.0.3/12.06---N7000OXELP6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Kazakhstan
  N7000XXLQ3---4.0.3/12.06--N7000OXXLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Czech Republic
  N7000XXLQ3 ---4.0.3/12.06---N7000OXXLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Slovenia (Si.mobil)
  N7000XXLQ3 ---4.0.3/12.06---N7000OXXLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   -- Romania (Cosmote)
  N7000XXLQ3---4.0.3/12.06---N7000OXXLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Romania (Vodafone)
  N7000JPLPD---4.0.3/12.06---N7000OJPLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Egypt
  N7000JPLPD---4.0.3/12.06---N7000OJPLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Saudi Arabia
  N7000JPLPD---4.0.3/12.06---N7000OJPLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Saudi Arabia(JED)
  N7000XXLQ3---4.0.3/12.06--N7000XEFLP1--- <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   -- France
  N7000XXLQ3---4.0.3/12.06---N7000ITVLP3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Italy
  N7000UBLPD---4.0.3/12.06---N7000ZTOLP3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Brazil
  N7000UBLPD---4.0.3/12.06--N7000ZTMLP3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Brazil (TIM)

  N7000XXLRG---4.0.4/12.07.04-N7000DBTLRG---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Open Germany
  N7000DXLR2---4.0.4/12.07.09-N7000OLBLR1---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Singapore (SingTel)
  N7000DXLR2---4.0.4/12.07.09-N7000OLBLR1--- <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Singapore
  N7000DXLR2--4.0.4/12.07.09N7000OLBLR1---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Malaysia
  N7000JPLPD---4.0.3/12.07.13-N7000OJPLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Libya
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.13-N7000OXXLP8---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Greece
  N7000BULP3---4.0.3/12.07.13-N7000SWCLP3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   -- Switzerland (Swisscom)
  N7000DXLR2---4.0.4/12.07.09-N7000OLBLR1---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Singapore (StarHub)
  N7000XXLQ3---4.0.3/12.07.06-N7000OXXLP7---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   —Macedonia
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.17-N7000DTMLR5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Germany (T Mobile)
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.17-N7000NEELP4---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Nordic countries
  N7000XXLRK---4.0.4/12.07.17-N7000DBTLRK---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   -- Germany
  N7000ZSLPM---4.0.4/12.07.18-N7000OZSLPM---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Taiwan
  N7000ZSLPM---4.0.4/12.07.18-N7000OZSLPM-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Hongkong
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.18-N7000ITVLR1---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --- Italy
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.19-N7000OXXLP8---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Greece (Vodafone)
  N7000XXLRI---4.0.4/12.09.19-N7000DRELP3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Austria (3 Hutchison)
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.20-N7000XEFLP2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---France
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.20-N7000TIMLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Italy (TIM)
  N7000XXLRK---4.0.4/12.07.24-N7000XEULP5---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --United Kingdom / Ireland
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.24-N7000OJVLR3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Kenya
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.24-N7000OJVLR3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---South Africa
  N7000XXLRK---4.0.4/12.07.24-N7000CPWLP5--<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---United Kingdom (Carphone Warehouse)
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.24-N7000OJVLR3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Turkey
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.27-N7000OJVLR3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --South Africa (Vodafone)
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.27-N7000VNZLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---New Zealand (Vodafone)
  N7000DXLR5---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Philippines (Sun)
  N7000DXLR5---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Singapore (StarHub)
  N7000DXLR5---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Singapore (SingTel)
  N7000DXLR5---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Singapore
  N7000DXLR5---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Vietnam
  N7000DXLR5---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Malaysia
  N7000DXLR5---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Indonesia
  N7000DXLR5---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Thailand
  N7000DXLR5---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Philippines (Smart)
  N7000DXLR6---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Sri Lanka
  N7000DXLR6---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Bangladesh
  N7000DXLR6---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --India---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N7000DXLR6---4.0.4/12.07.30-N7000OLBLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Nepal
  N7000XXLRI---4.0.4/12.07.30-N7000DTMLR6---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ---Germany (T-Mobile)
  N7000DXLRI---4.0.4/12.07.31-N7000OLBLR3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --South Africa (XFM)
  N7000DXLRI---4.0.4/12.07.31-N7000OLBLR3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --South Africa (XFC)
  N7000XXLRI---4.0.4/12/07/31-N7000OXXLP8---Download--<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7000DXLRI---4.0.4/12.08.01-N7000OXXLP8---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Bulgaria
  N7000UBLR3---4.0.4/12.08.02-N7000DORLR1---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Dominica
  N7000XXLRI---4.0.4/12.08.07-N7000OXXLP8---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Hungary
  N7000XXLRI---4.0.4/12.08.07-N7000OXXLP8---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Portugal (TPH)
  N7000XXLRI---4.0.4/12.08.07-N7000OXXLP8---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Czech Republic (Vodafone)
  N7000XXLRI---4.0.4/12.08.07-N7000OXXLP8---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Croatia (VIPNET)
  N7000UBLR5---4.0.4/12.08.09-N7000TCELR3---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Mexico (Telcel)
  N7000JPLR8---4.0.4/12.08.09-N7000OJPLR8----<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Morocco (MAT)
  N7000JPLR8---4.0.4/12.08.09-N7000OJPLR8----<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Morocco (MED)
  N7000JPLR8---4.0.4/12.08.09-N7000OJPLR8----<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Morocco (MWD)
  N7000BGLR3---4.0.4/12.08.13-N7000XECLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Spain (Moviestar)
  N7000UBLR3---4.0.4/12.08.17-N7000UWHLR2---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --Panama
  N7000JPLR8----4.0.4/12.08.21-N7000OJPLR8---<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   --United Arab Emirates

  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
  1.a Chuẩn bị trước khi cài đặt : (For clean installation, optional)

  - Dùng Titanium backup hoặc các chương trình có chức năng tương để sao lưu (backup) dữ liệu.
  - Nếu máy bạn đang dùng ICS/Custom ROM thì nạp GB ROM trước.
  - wipe cache, data từ chế độ recovery của GB ROM


  1.b Tiến hành cài đặt:
  - Download ICS ROM, và giải nén file download ra file .tar
  - Download Odin, và mở chương trình này.
  - Chọn tab PDA và chỉ đường dẫn đến file ROM đã download. Bỏ trống, không chọn Leave Re-partition, pit, CSC, Phone tab (xem hình bên dưới)
  - Tắt nguồn Galaxy Note, chuyển máy sang chế độ download (Bấm giữ đồng thời 3 nút : nút giảm âm lượng + nút Home + nút nguồn (Vol down + Home + Power))
  - Tắt hoàn toàn chương trình kies, chương trình diệt virus nếu các chương trình này đang chạy.
  - Kết nối Galaxy Note với máy tính.
  - Cổng COM kết nối sẽ hiển thị ở ID:com
  - Bấm nút Start để bắt đầu.

  [​IMG]
  Xin lưu ý: hình bên trên chỉ mang tính minh họa, nếu bạn cài đặt các phiên bản ROM khác nhau thì hình sẽ hiển thị khác nhau.


  Đang cập nhật...

   
 2. Đang tải...

  Các chủ đề tương tự - Diễn đàn Ngày
  Hướng dẫn check iCloud iPhone X 8 8 Plus chính xác nhất Dịch vụ khác (Other services) Thứ hai lúc 17:35
  Chia sẻ Hướng dẫn chi tiết lập trình ứng dụng Android cho người mới bắt đầu LẬP TRÌNH DI ĐỘNG Chủ nhật lúc 15:04
  Chia sẻ Hướng dẫn xóa tài khoản Google (frp) Oppo A83 bằng MRT Dongle Vấn đề khác (Unlock, Root, Secret Codes,…) 8/8/18
  Chia sẻ Hướng dẫn bypass tài khoản Google (frp) Huawei Y9 2018 (FLA-LX2) Android 8.0 Vấn đề khác (Unlock, IMEI Repair, Secret Codes,…) 2/8/18
  Hướng dẫn kích hoạt mã code unlock iPhone 6S 6S+ Mở mạng (Unlock) 25/7/18

Chia sẻ trang này

Google+